Tylko do końca roku gmina może przeznaczyć część środków z wpływów za alkohol na cele związane z COVID-19

Do 31.12.2020 r. istnieją specjalne rozwiązania prawne, zgodnie z którymi wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 AlkU oraz dochody z opłat określonych w art. 111 AlkU również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 15qc KoronawirusU).

W tym miejscu przypomnieć jednakże należy, że ww. mechanizm finansowania jest wyłomem od specjalnej reguły, określonej w art. 182 AlkU. Z przepisu tego wynika bowiem, że: „Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- i nie mogą być przeznaczane na inne cele”.

Ogólnie rzecz ujmując, co do zasady, są to środki „znaczone”, które mogą być przeznaczane wyłącznie na podane cele przez ustawodawcę. Przy tym założeniu, dopuszczalność ich wydatkowania np. na cele związane z COVID-19, jest rozwiązaniem wyjątkowym. Co jednak istotne, przepis ten przewiduje, co prawda, obowiązywanie wyjątku do 31 grudnia br., to jednak nie oznacza to, że projekt budżetu przygotowywany w 2020 r. może zawierać te wyjątki w odniesieniu do budżetu na 2021 r. Oczywiście, na mocy art. 238 ust. 1 FinPubU zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

– do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Powyższe nie oznacza jednak, że wójt (organ wykonawczy) jest uprawniony ujmować w projekcie na 2021 r. powyższe szczególne mechanizmy, zarezerwowane jedynie do roku budżetowego 2020.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności