Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816; dalej: KasyR) zawierającego m.in. zmiany w zakresie sposobu przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek VAT.

Dotychczasowe zasady oznaczenia literowego stawek

Uchylone już rozporządzenie Ministra Finansów z 14.3.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363; dalej: KasyR13) przewidywało w zakresie przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek podatku VAT następujące zasady:

1) podatnicy zobowiązani byli do stosowania oznaczenia literowego od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

a) literze „A” była przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

b) literom od „B” do „G” odpowiadały pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

2) podatnicy przyporządkowywali dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery „A”, wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), (szczególne procedury dla turystyki i VAT marża) – przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży serwisant miał obowiązek odnotować w książce kasy.

Podatnicy, którzy w dniu wejścia KasyR, tj. 1.5.2019 r. używali już uprzednio zaprogramowanych kas, mieli obowiązek przypisania stawki podatkowej literze A, i dowolność w odniesieniu do pozostałych stawek i liter.

Oznaczenie literowe stawek po zmianie

W § 59 KasyR zapis, zgodnie z którym podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie rozporządzenia (czyli 1.5.2019 r.) może stosować do 31.7.2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Jednak, po tym terminie musi już stosować stawki przypisane zgodnie z nowym rozporządzeniem. Według nowych zasady, określonych w § 6 KasyR podatnicy przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 AVTU.

Dodatkowo podatnicy zostali zobowiązani do przedstawienia – na żądanie organu podatkowego sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Wprowadzono więc w zakresie oznaczenia literowego obowiązkowy porządek warto zatem sprawdzić w używanych kasach rejestrujących, jakie jest przyporządkowanie stawek do liter, i w przypadku różnic dokonać zmiany samemu lub za pomocą serwisanta.