Tworzenie Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania

W 2018 r. na realizację tego zadania przeznaczono 3 000 000 zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą realizować JST szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Celem programu jest wzmocnienie JST w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W opublikowanym programie wyszczególniono cztery cele:

1) rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy,

2) poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie,

3) dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

4) zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Program realizowany w ramach Programu Osłonowego może uzyskać dofinansowanie od 10 000 zł do 100 000 zł. Wnioskowana kwota na realizację projektu, czyli kwota dotacji, nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu realizacji projektu. Nie można wnosić wkładu rzeczowego, a koszty kadry specjalistycznej w ramach projektu (usług na podstawie umów cywilnoprawnych· przez wszystkich oraz podwykonawców, a także różnego rodzaju dodatki: zadaniowe, specjalne, nagrody itd.) nie mogą przekroczyć 30% dotacji.

W opublikowanym programie wskazano oczekiwane rezultaty przedsięwzięcia. Ma to być:

1) poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

2) podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie,

3) wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

4) poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie,

5) zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

6) podniesienie jakości usług kierowanych do takich osób, a także rozwój infrastruktury pomocowej dla tych osób.

Monitorowanie Programu Osłonowego odbywać się będzie na podstawie corocznej sprawozdawczości z wykonania zadań do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz analizy funkcjonowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najlepsze projekty realizowane w ramach Programu Osłonowego mają być upowszechniane w trakcie ogólnopolskich spotkań i konferencji w formie „Dobrych Praktyk”.

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do 19.2.2018 r.

Niezbędne dokumenty udostępniono do pobrania na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania–z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-realizacje-projektow-w-ramach-programu-oslonowego-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie–edycja-2018-r/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności