Jak wynika z uzasadnienia wyroku TK, aby świadczenie niepieniężne dla pracownika było opodatkowane musi zawierać następujące cechy: • stanowi realne (nie potencjalne) przysporzenie majątkowe (korzyść), • efektem przysporzenia jest albo powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który pracownik musiałby ponieść, • pracownik wyraził zgodę na otrzymanie świadczenia (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), • świadczenie zostało spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy), • korzyść materialna jest przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). W przypadku, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy – po stronie pracownika nie pojawi się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. Warunki opodatkowania Reasumując powyższe, podatek nalicza się jeżeli nieodpłatne świadczenie: 1) pracownik otrzymał, 2) wyraził na nie zgodę, 3) musiałby ponieść taki wydatek (gdyby nie pracodawca), 4) można ustalić bezsprzecznie i dokładnie jaką korzyść materialną odniósł, 5) pracodawca nie odnosi korzyści. Brak chociażby jednego z wyżej wymienionych elementów powinien skutkować brakiem opodatkowania. Przykładowo wręczenie pracownikowi do ręki biletu do teatru będzie stanowiło dla niego przychód. Jednakże rozłożenie biletów w recepcji do dyspozycji wszystkich pracowników (kto pierwszy ten lepszy) nie spełnia warunku konkretyzacji i nie ­powinno być przychodem ani wszystkich pracowników (proporcjonalnie), ani ­kilku. W świetle powyższego wyroku udział pracownika w szkoleniach, kursach i konferencjach nie będzie opodatkowany PDOF. Podnoszenie kwalifikacji pracowników leży także w interesie pracodawcy. W przypadku imprez integracyjnych należy uznać, że także nie będą opodatkowane PDOF u pracownika. Po pierwsze trudno jest ustalić indywidualną korzyść pracownika w przypadku udziału w nim. Po drugie nie można uznać, że gdyby pracownik nie brał udziału w imprezie integracyjnej byłby zobowiązany ponieść taki wydatek gdzie indziej. Przychodem będzie natomiast wykupywanie polis na życie dla pracowników, abonamentów medycznych oraz zapewnianie pracownikom dojazdu do pracy poprzez organizowanie zbiorowego transportu. Problematyczne dalej pozostanie wykupywanie polis OC związanych z podejmowaniem decyzji cechujących się wysokim stopniem ryzyka (np. dla członków zarządów i rad nadzorczych czy innych grup pracowników). Polisa taka leży także w interesie spółki, która ponosząc straty z błędnie podjętych decyzji czerpie korzyści z ubezpieczenia.