Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich – zmiany w przepisach!

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 139 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 18.1.2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

Z rozporządzenia wynika m.in., że wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego:

  1. składa się w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), na którego obszarze właściwości jest położony obwód łowiecki albo największa część obwodu łowieckiego;
  2. który jest już wydzierżawiony, składa się w terminie do 31 stycznia roku, w którym wygasa umowa dzierżawy;
  3. innego niż określony w pkt. 2 składa się w ciągu 30 dni od dnia jego utworzenia lub przeznaczenia do wydzierżawiania.
Ważne

Jeżeli zarząd okręgowy PZŁ, do którego złożono wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, jest niewłaściwy do jego rozpatrzenia, przekazuje ten wniosek, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, do właściwego zarządu okręgowego PZŁ celem jego rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.

Zarząd okręgowy PZŁ dokonuje analizy formalnej złożonego wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego pod względem jego kompletności na zasadach określonych w § 3 rozporządzenia. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku zarząd okręgowy PZŁ wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Natomiast oceny wnioskodawcy dokonuje co najmniej trzyosobowa komisja powoływana przez zarząd okręgowy PZŁ, w skład której wchodzi łowczy okręgowy, członek Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu albo jego zastępca, albo delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, który otrzymał największą liczbę głosów, oraz członek PZŁ wyznaczony przez łowczego okręgowego. Po dokonaniu oceny wnioskodawcy lub wnioskodawców komisja podejmuje uchwałę w sprawie oceny wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego i wnioskodawcy oraz wskazuje wnioskodawcę, którego należy wskazać we wniosku zarządu okręgowego PZŁ o dzierżawę obwodu łowieckiego, przekazywanym wydzierżawiającemu. Do takiego wniosku załącza się:

  • wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego złożony przez wnioskodawcę wskazanego przez komisję;
  • uchwałę w sprawie oceny.

Oceny dzierżawców dokonuje się według kryteriów i przypisanych im wartości punktowych szczegółowo określonych w przepisach § 4–6 rozporządzenia. W konsekwencji decyzja o wyborze wnioskodawcy, któremu komisja wydzierżawi dany obwód łowiecki zależy od ilości zebranych punktów. Zasady wyboru wnioskodawcy w oparciu o ilość zgromadzonych punktów określają przepisy § 7–12 rozporządzenia.

Ważne

W 2021 r. wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, utworzonego na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.), czyli w drodze uchwały sejmiku województwa, w okresie:

  • od 1.4.2018 r. do 31.12.2020 r. – składa się do 15.2.2021 r.;
  • od 1.1.2021 r. do 31.1.2021 r. – składa się do 28.2.2021 r.;
  • od 1.2.2021 r. – składa się w ciągu 30 dni od dnia jego utworzenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności