Tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2386 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozporządzenie reguluje zasady:

  • podejmowania uchwał przez organy WFOŚGW (na posiedzeniu albo w trybie pisemnym, tj. obiegowym, albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji);
  • zwoływania posiedzeń organów przez przewodniczącego rady nadzorczej (zwołuje on posiedzenie, odpowiednio, rady nadzorczej albo zarządu i zawiadamia o jego terminie i miejscu – co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia w przypadku rady nadzorczej albo co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia w przypadku zarządu);
  • funkcjonowania rady nadzorczej (jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, członkowie rady nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście, a jej pracami kieruje przewodniczący);
  • funkcjonowania zarządu dwuosobowego (członkowie tego organu wykonują swoje funkcje osobiście, zarząd dwuosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, uchwały podpisuje prezes, który także kieruje pracami zarządu dwuosobowego);
  • funkcjonowania zarządu jednoosobowego (działa przez prezesa zarządu, podejmując rozstrzygnięcia w formie pisemnej);
  • udzielania pełnomocnictw (prezes zarządu udziela pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych WFOŚGW i określa zakres tych pełnomocnictw). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności