W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2386 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozporządzenie reguluje zasady:

  • podejmowania uchwał przez organy WFOŚGW (na posiedzeniu albo w trybie pisemnym, tj. obiegowym, albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji);
  • zwoływania posiedzeń organów przez przewodniczącego rady nadzorczej (zwołuje on posiedzenie, odpowiednio, rady nadzorczej albo zarządu i zawiadamia o jego terminie i miejscu – co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia w przypadku rady nadzorczej albo co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia w przypadku zarządu);
  • funkcjonowania rady nadzorczej (jej posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, członkowie rady nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście, a jej pracami kieruje przewodniczący);
  • funkcjonowania zarządu dwuosobowego (członkowie tego organu wykonują swoje funkcje osobiście, zarząd dwuosobowy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, uchwały podpisuje prezes, który także kieruje pracami zarządu dwuosobowego);
  • funkcjonowania zarządu jednoosobowego (działa przez prezesa zarządu, podejmując rozstrzygnięcia w formie pisemnej);
  • udzielania pełnomocnictw (prezes zarządu udziela pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych WFOŚGW i określa zakres tych pełnomocnictw).