Projektodawca planuje dodanie nowej regulacji prawnej w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oznaczonej jako art. 15zof, o treści:

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 w roku 2021 rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o 187 mln zł ze środków budżetu państwa.

Dla przypomnienia, wskazany w ww. regulacji art. 28 ust. 2 DochSamTerytU stanowi, że:

Od kwoty, o której mowa w ust. 1, odlicza się 0,4% na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

W motywach uzasadnienia projektu wskazano, w szczególności, że: (…) uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych od października 2020 r. realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w systemie zdalnym. Wychodząc naprzeciw społeczności uczniowskiej, planowane jest zapewnienie uczniom – po powrocie do szkół – wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych), co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Jak dalej wskazano, realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie zadaniem dobrowolnym, dającym możliwość ich organizacji we wszystkich ww. szkołach, co uzasadnia mechanizm dystrybuowania środków finansowych do jednostek samorządu terytorialnego poprzez rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej.

W celu realizacji tego przedsięwzięcia planuje się możliwość organizacji w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne, dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W uzasadnieniu dodano także, że aby osiągnąć powyższy cel, niezbędne jest zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Podsumowując, projektowane zmiany należy uznać za rozwiązanie korzystne z punktu widzenia zarówno jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim uczniów szkół, które są prowadzone przez samorządy. Przy tym założeniu, zwiększenie limitu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oznacza konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić ww. zajęcia.