Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 nakłada na Ministra Finansów obowiązek przygotowania i wdrożenia regulacji prawnych pozwalających na pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów w publicznych w sytuacji udzielania zamówień publicznych, które zostały wyłączone spod przepisów PZP. Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań wiąże się także z działalnością Najwyższej Izby Kontroli, która po przeprowadzonych kontrolach zasygnalizowała konieczność wprowadzenia do katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych zachowań związanych z naruszeniami przepisów w zakresie udzielania zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W założeniu projekt ma również usprawnić system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zmianę przepisów proceduralnych. Jak wynika z informacji dotyczącej tego projektu, zmiany w procedurze dotyczącej postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmą m.in. zmianę terminów przechowywania niedoręczonej korespondencji, a także opracowanie przepisów w tym zakresie na wzór norm zawartych w KPA.

Projekt nowelizacji autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2020 r.