Podstawa prawna stosowania pracy zdalnej, która utraciła moc 4.9.2020 r. (art. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) określała, że praca zdalna miała być stosowana przez 180 dni od dnia 8.3.2020 r. Jednak ze względu na potwierdzenie się walorów praktycznych tej formy organizacji pracy postanowiono o przedłużeniu jej obowiązywania.

Od 5 września nowe brzmienie art. 3 ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. przewiduje, że praca zdalna może być stosowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ważne

Niezależnie od omawianej nowelizacji ustawy z dnia 2.3.2020 r. trwają prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących pracę zdalną bezpośrednio do Kodeksu pracy. Obecnie projekt zmian w KP regulujący zagadnienie pracy zdalnej nie został upubliczniony. Wersja robocza została przekazana do konsultacji społecznych.