Uregulowanie powyższej kwestii przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327) oznaczony datą 5.6.2021 r.

Przewiduje on wiele zmian legislacyjnych m.in. dotyczących brzmienia art. 274 FinPubU, który określa katalog jednostek, w których prowadzi się audyt. We wskazanym przepisie w ust. 3 postanowiono, że:

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. zmianę ust. 3 w art. 274 FinPubU, który miałby zyskać treść następującą:

Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na dzień 1 stycznia danego roku budżetowego przekroczyła wysokość 51 000 tys. zł.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że nastąpiło doprecyzowanie daty powstania obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Ze zmienionego przepisu wynika jednoznacznie, że obowiązek powyższy powstaje na dzień 1 stycznia danego roku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego ze względu na zmiany kwot następujące w ciągu roku w zakresie dochodów i przychodów lub wydatków i rozchodów w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej (ust. 3). Wskazanie tej daty pozwoli na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie określenia momentu, w którym powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Dodatkowo tak sformułowany przepis umożliwi prowadzenie audytu wewnętrznego w danej jednostce tylko i wyłącznie w trakcie roku budżetowego, w którym kwoty ujęte w planie finansowym przekroczyły 51 000 tys. zł. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych jednostek, które dotychczas ze względu na jednorazowy wzrost kwot w planie finansowym powyżej wartości obligującej do prowadzenia audytu wewnętrznego (np. wynikający z prowadzenia inwestycji), musiały prowadzić audyt wewnętrzny w kolejnych latach.

Podsumowując, proponowane w projekcie ustawy zmiany są zasadne, bowiem precyzują przesłanki do prowadzenia przez daną JST obowiązku audytowego.

Źródło: RCL