W ramach projektowanego rozporządzenia przewidziane zostało wydanie przepisów, które w sposób jednoznaczny wprowadzałyby brak obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce stypendiów wypłacanych z budżetu programu „Erasmus+” oraz programu „Europejski Korpus Solidarności”. Nowe rozporządzenie zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie MF z 15.10.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2114).

Zgodnie z projektem, zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do stypendiów oraz wsparcia finansowego otrzymanych przez osoby fizyczne:
1) wyjeżdżające za granicę, w tym w zakresie stypendiów w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a PDOFizU,
2) przyjeżdżające do Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich uczestniczących w programach „Erasmus+” oraz „Europejski Korpus Solidarności”.

Ważne

Stypendia wypłacane w latach 2022 i 2023 w ramach obecnie obowiązującej edycji programu „Erasmus+” zostaną również objęte zaniechaniem poboru podatku według zasad przewidzianych w nowym rozporządzeniu. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, materia dotycząca stypendiów otrzymywanych z programów „Erasmus+” niezależnie od edycji programu będzie unormowana w jednym akcie prawnym (projektowanym rozporządzeniu).

Zwolnieniem z opodatkowania będą objęte stypendia w ramach programu „Erasmus+” na lata:

  • 2014-2020 (świadczeń otrzymanych w 2022 r. i 2023 r.),
  • 2021-2027 (świadczeń otrzymanych w latach 2021-2030).

Zwolnieniem z opodatkowania będzie objęte wsparcie z programu „Europejski Korpus Solidarności” na lata:

  • 2018-2020 (świadczeń otrzymanych w latach 2021-2023),
  • 2021-2027 (świadczeń otrzymanych w latach 2021-2030).

Zgodnie z założeniami, końcowy termin zaniechania potrwa do zakończenia ww projektów.

Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia.

Etap legislacyjny: opiniowanie.