Trwają prace nad przepisami wykonawczymi w sprawie postępowania dyscyplinarnego nauczycieli

Podstawę do wydania projektowanego rozporządzenia jest nieobowiązujący jeszcze przepis art. 85v KN. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie wraz z nowelizacją KN. Jednocześnie straci moc prawną obecnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 22.1.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64 ze zm.). Nowe rozporządzenie będzie regulować m.in.:

1) zadania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli działającego przy komisji dyscyplinarnej I instancji i odwoławczej komisji dyscyplinarnej,

2) szczegółowy przebieg postępowania wyjaśniającego, postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego,

3) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym,

4) zakres informacji zawartych w postanowieniu o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,

5) szczegółowy tryb rozpatrywania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,

6) zakres informacji zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

7) zakres informacji zawartych w orzeczeniu dyscyplinarnym,

8) szczegółowy tryb wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Nowe rozporządzenie reguluje również istotną kwestię wyznaczania nauczycielom obrońców z urzędu, w przypadkach, o których mowa jest w nowym art. 85d ust. 2 KN. Wyznaczenie obrońcy z urzędu powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem rozprawy. Obwiniony nauczyciel powinien zostać poinformowany o wyznaczeniu obrońcy z urzędu niezwłocznie po jego wyznaczeniu. W przypadku, gdyby nauczyciel miał zastrzeżenia do osoby obrońcy z urzędu, ma możliwość, by wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie innej osoby do pełnienia tej funkcji. Będzie mógł to jednak uczynić tylko raz. Analogicznie, wyznaczony obrońca z urzędu może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie go z tej funkcji z ważnych powodów. W przypadku uwzględnienia wniosku o zmianę obrońcy, bądź o zwolnienie z pełnienia funkcji obrońcy, skład orzekający będzie musiałwyznaczyć nowego obrońcę z urzędu. Wyznaczony wcześniej obrońca z urzędu będzie musiał pełnić swoje obowiązki do czasu podjęcia czynności przez nowego obrońcę.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności