Podstawę do wydania projektowanego rozporządzenia jest nieobowiązujący jeszcze przepis art. 85v KN. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie wraz z nowelizacją KN. Jednocześnie straci moc prawną obecnie obowiązujące rozporządzenie MEN z 22.1.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64 ze zm.). Nowe rozporządzenie będzie regulować m.in.:

1) zadania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli działającego przy komisji dyscyplinarnej I instancji i odwoławczej komisji dyscyplinarnej,

2) szczegółowy przebieg postępowania wyjaśniającego, postępowania dyscyplinarnego w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego,

3) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym,

4) zakres informacji zawartych w postanowieniu o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,

5) szczegółowy tryb rozpatrywania zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,

6) zakres informacji zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

7) zakres informacji zawartych w orzeczeniu dyscyplinarnym,

8) szczegółowy tryb wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Nowe rozporządzenie reguluje również istotną kwestię wyznaczania nauczycielom obrońców z urzędu, w przypadkach, o których mowa jest w nowym art. 85d ust. 2 KN. Wyznaczenie obrońcy z urzędu powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed terminem rozprawy. Obwiniony nauczyciel powinien zostać poinformowany o wyznaczeniu obrońcy z urzędu niezwłocznie po jego wyznaczeniu. W przypadku, gdyby nauczyciel miał zastrzeżenia do osoby obrońcy z urzędu, ma możliwość, by wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie innej osoby do pełnienia tej funkcji. Będzie mógł to jednak uczynić tylko raz. Analogicznie, wyznaczony obrońca z urzędu może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie go z tej funkcji z ważnych powodów. W przypadku uwzględnienia wniosku o zmianę obrońcy, bądź o zwolnienie z pełnienia funkcji obrońcy, skład orzekający będzie musiałwyznaczyć nowego obrońcę z urzędu. Wyznaczony wcześniej obrońca z urzędu będzie musiał pełnić swoje obowiązki do czasu podjęcia czynności przez nowego obrońcę.