Trwają prace nad przepisami dotyczącymi sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Nowe rozporządzenie stanowiłoby wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 8 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) i zastąpiłoby dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.8.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

Projektowane rozporządzenie będzie określać takie kwestie jak:

1) krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,

2) sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,

3) grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych (tzw. krajowa deklaracja) oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,

4) wzór i treść krajowej deklaracji,

5) sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobów budowlanych,

6) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi.

Projektowane rozporządzenie będzie także zawierało definicje pojęć: „Polska Norma”, „krajowa specyfikacja techniczna”, „zakładowa kontrola produkcji”, „krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych”, „krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji”.

Należy zauważyć, że krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w projektowanym rozporządzeniu są wzorowane na systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych stosowanych w odniesieniu do wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi określonymi w Załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.3.2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz.UE.L 2011 Nr 88, str. 5).

Zgodnie z przepisami przejściowymi (§ 13 projektu) producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku 1 do projektowanego rozporządzenia, który zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie będzie zobowiązany do 31.12.2017 r. do sporządzania krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego. Przepis ten ma umożliwić producentom wyrobów, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych, dostosowanie się do wymagań wynikających z nowego, obowiązującego od początku 2017 r. krajowego systemu wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności