Nowelizacja przewiduje powołanie tzw. SAN, czyli tzw. społecznych agencji najmu. Jak wskazuje projektodawca, SAN ma specjalizować się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Jak podano w uzasadnieniu projektu: Oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, mogą wynegocjować obniżenie stawki czynszu o ok. 20% (tak wskazują doświadczenia zagraniczne; być może w przypadku nadpodaży mieszkań na wynajem oraz zwolnienia właścicieli z podatku dochodowego, możliwości obniżenia stawki czynszu będą większe). Następnie mieszkania te mogą zostać wynajęte osobom, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwala na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych. Wiąże to SAN z realizacją polityki mieszkaniowej, szczególnie w skali lokalnej, stąd zaznaczone w ustawie ścisłe powiązanie działalności SAN z celami mieszkaniowymi samorządów gminnych oraz umożliwienie najemcom spełniającym ustawowe kryteria dochodowe ubiegania się o dopłaty do czynszu.

Co istotne, nowelizacja uwzględnia również udział gmin w całym przedsięwzięciu SAN. Z zapisów projektu wynika m.in., że SAN mogą działać w formie:

 1. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
 2. fundacji,
 3. stowarzyszeń,
 4. spółdzielni socjalnych.

Z dalszych regulacji wynika zaś m.in., że warunkiem prowadzenia przez SAN działalności na terenie gminy jest zawarcie przez tę gminę umowy z SAN, określającej co najmniej:

 1. liczbę lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przeznaczonych do wynajęcia przez SAN osobom fizycznym wskazanym przez gminę, w tym liczbę lokali lub budynków przeznaczonych do wynajęcia osobom o specjalnych potrzebach mieszkaniowych, w szczególności osobom niepełnosprawnym lub osobom wychowującym co najmniej troje dzieci;
 2. zasady współfinansowania przez gminę działalności, 
 3. zasady sprawozdawczości, z uwzględnieniem obowiązków gminy.

Ponadto, projektodawca przewiduje również udział rady gminy, co wynika z zapisu oznaczonego pod art. 22e, gdzie m.in. stwierdzono, że rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

 1. kryteria uprawniające osobę fizyczną do zawarcia z SAN umowy najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 2. zasady ubiegania się osób fizycznych o zawarcie umowy najmu;
 3. kryteria, których spełnienie uprawnia dotychczasowego najemcę do zawarcia nowej umowy najmu,
 4. sposób weryfikacji spełnienia kryteriów.

Podsumowując, wejście w życie wskazanych regulacji z pewnością będzie się wiązało ze znaczną „aktywnością” gmin. Wdrożenie tych rozwiązań jest bowiem zależne właśnie od udziału gmin, a to z kolei będzie wiązało się zapewne z nowymi zadaniami, a przede wszystkim nowymi wydatkami obciążającymi budżety gminne.