Projekt tego aktu prawnego dotyczy potocznie określanego tzw. Funduszu autobusowego, wprowadzonego ustawą z 16.5.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.). Dla przypomnienia, celem ww. funduszu jest finansowanie przywracania lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mają mieć lepszy dostęp środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. Nadto, fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast głównym założeniem wspomnianego projektu rozporządzenia jest dodanie nowego kryterium oceny wniosków (składnych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie np. gminy) i określenie w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych przeliczników dla poszczególnych kryteriów oceny. Pozostaje w zgodności z nowelizacją art. 25 ust. 1 pkt 8 FundRozwAutobU, który wejdzie w życie 1.4.2021 r. a będzie posiadał treść:

1. Wojewoda, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 4, bierze pod uwagę:

8) zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223).

Aby poznać szczegółowe motywy wprowadzanego projektu warto przytoczyć fragment z jego uzasadnienia: Proponowane rozwiązania poza powtórzeniem aktualnie obowiązujących regulacji wykonawczych precyzują stosowanie przez wojewodę w ramach oceny wniosków kryterium zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508), a także uzgadniają w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych przeliczników dla poszczególnych kryteriów oceny. Podsumowując należy przyjąć, że projekt rozporządzenia jest pochodną zmian już uchwalonych we wskazanej ustawie. Dostosowuje więc zasadniczo kryteria ofert i dokonuje zmian porządkujących. W każdym bądź razie, będzie finalnie wpływał na ocenę ofert składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych.