Nowe rozporządzenie miałoby określać:

1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej,

2) tryb zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej,

3) zawartość krajowej oceny technicznej,

4) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej,

5) sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen technicznych oraz zakres umieszczonych w nich danych.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem producent składałby wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej do właściwej przedmiotowo jednostki , przy czym wzór wniosku byłby określony w załączniku do rozporządzenia. Wzór będzie uwzględniał dany, o których mowa jest w upoważnieniu ustawowym, a także będzie zawierał konieczne oświadczenia producenta dotyczące:

1) spełnienia przesłanek ustawowych umożliwiających wydanie krajowej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego

2) tego, czy dla wyrobu została wydana europejska ocena techniczna,

3) informację, czy producent złożył wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego w innej jednostce upoważnionej do wydawania krajowych ocen technicznych.

Rozporządzenie będzie także określało dokumentację uzupełniającą związaną z wyrobem budowlanym, którą trzeba będzie ewentualnie dołączyć do wniosku.

Postępowanie w sprawie zmiany i przedłużenia terminu ważności krajowych ocen technicznych

Tryb prowadzenia postępowania w sprawie wydawania zmiany i przedłużenia terminu ważności krajowych ocen technicznych będzie obejmował:

1) weryfikację złożonego wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej w terminie jednego miesiąca od jego zarejestrowania, zakończoną zawiadomieniem wnioskodawcy o możliwości przeprowadzenia postępowania lub odmowie wszczęcia takiego postępowania,

2) zawarcie umowy pomiędzy jednostką oceny a wnioskodawcą o przeprowadzenie postępowania,

3) w przypadku konieczności uzupełnienia informacji i danych zawartych we wniosku, przedstawienie wnioskodawcy przez jednostkę oceny stanowiska w sprawie wniosku, zawierającego rodzaj, przedmiot i metody dodatkowych badań, obliczeń i klasyfikacji wraz ze zwięzłym uzasadnieniem oraz wykaz dodatkowych dokumentów i informacji wynikających z odrębnych przepisów,

4) dokonanie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz wydanie przez jednostkę krajowej oceny technicznej.

Krajowe ocena techniczna będzie określać właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk związanych z zamierzonym zastosowaniem lub zastosowaniami tego wyrobu. Ocena ta będzie również zawierała wytyczne do prowadzenia zakładowej kontroli produkcji, krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz przeznaczenie i warunki stosowania wyrobu budowlanego.