Trwają prace nad nowelizacją ustawy o rządowym funduszu rozwoju dróg

Warto bowiem przypomnieć, że już wspomniana w nazwie ww. projektu – FunDrógSamU – przewidywała różne formy wsparcia samorządów. Dotyczyło to możliwości:

1) dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,

2) dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych, i gminnych,

3) dofinansowania budowy obwodnic zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,

4) dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,

5) finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Natomiast wspomniany projekt ustawy przewiduje istotne poszerzenie możliwości finansowania jeszcze innych zadań z Funduszu. Chodzi w tym zakresie o zadania m.in. polegające na:
1) realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego nowego rodzaju zadań w postaci budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub skomunikowaniu specjalnych stref ekonomicznych w rozumieniu ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1670);

2) wprowadzeniu nowego rodzaju zadań polegających na dofinansowaniu rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich lub rozbudowie infrastruktury drogowej mającej na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu realizowanych w ramach zadań wojewódzkich, powiatowych i gminnych poprzez rozbudowę takich elementów drogi jak: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów oraz oświetlenia drogi na drogach
 wojewódzkich
;

3) poszerzeniu dotychczasowych zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach zadań powiatowych i gminnych o rozbudowę infrastruktury drogowej mającą na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu realizowaną w ramach zadań powiatowych i gminnych poprzez rozbudowę takich elementów drogi jak: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych.

Z innych ważnych zmian warto odnotować, że Fundusz nie będzie już funduszem celowym, a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto, warto wspomnieć o poziomie dofinansowania w ww. nowych zadaniach. W tym zakresie w projekcie przewidziano dodanie zapisów art. 16c i art. 16d: 

Art. 16c.

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania dojazdowego:

1) do terminala intermodalnego w wysokości 95% kosztów realizacji tego zadania;

2) do strefy w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.

(...)
 3. Wysokość dofinansowania udzielonego nie może przekroczyć:

1) na zadanie dojazdowe do terminala intermodalnego - 300 mln zł;

2) na zadanie dojazdowe do strefy - 50 mln zł.

Art. 16d. 

1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania wojewódzkiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.

Podsumowując należy wskazać, że projekt przewiduje korzystne z punktu widzenia JST zmiany. Przede wszystkim rozszerzeniu ma ulec katalog zadań finansowych z Funduszu, co z pewnością przyczyni się do pobudzenia lokalnych inwestycji, co jest nadal istotne choćby z uwagi na negatywne skutki COVID-19 dla finansów samorządowych. 

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności