Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wskazany projekt składa się jedynie z dwóch artykułów i wprowadza zmianę brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 3 PodLokU. Aktualne brzmienie ww. regulacji jest następujące:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego;

Z kolei, wg założeń projektu brzmienie powyższej regulacji będzie następujące:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

3) grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Z porównania dwóch regulacji trudno zauważyć różnicę w brzmieniu. W praktyce jednak takowa istnieje, bowiem w wersji wskazanej w projekcie pozbyto się sformułowania „zajęte pod nie”.

W uzasadnieniu ww. projektu starano się wyartykułować wspomnianą wyżej różnicę wskazując, że:

Dotychczasowe brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i można je interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Podatkiem objęte byłyby zatem w tym rozumieniu pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Taka interpretacja pojawia się ze względu na niejednoznaczność przepisu, pomimo tego, że zgodnie z poprawną jego interpretacją - sam fakt wpisania lotniska do rejestru lotnisk cywilnych upoważnia do traktowania tego obiektu jako budowli i nie ma znaczenia czy grunt jest zabudowany, czy nie, gdyż cała powierzchnia objęta granicą lotniska jest budowlą. Jak podkreślono: Projektowana ustawa zmierza do tego, by przepisy ustawy jasno i jednoznacznie stanowiły, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszelkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze.

Z analizy powyższych motywów projektodawców należy wnioskować, że głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest usunięcie aktualnie występujących wątpliwości, co do zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. W tym kontekście zamierzeniem legislacyjnym jest usunięcie stanu niepewności prawa, co wydaje się być rozwiązaniem korzystnym przede wszystkim dla organów podatkowych, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta. W konsekwencji nie zmieni się sama istota zwolnienia, a zostanie jedynie doprecyzowany jego merytoryczny zakres.

Warto dodać, co też wskazano w uzasadnieniu projektu, że zmiany mają dotyczyć zarówno dużych lotnisk komunikacyjnych, jak i małych lotnisk sportowo-szkoleniowych.

Natomiast wejście w życie nowelizacji ustawy podatkowej planowane jest na 1.7.2021 r., czyli już niebawem.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności