Trwają prace nad metodami kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

Upoważnienie ustawowe do wydania nowego rozporządzenia zostało zawarte w art. 91 ust. 7c ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm., dalej: ZamPublU). Zgodnie z nim minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji. Konieczność wydania przepisów wykonawczych wiąże się z wprowadzeniem do ZamPublU przepisu (art. art. 91 ust. 3d), zgodnie z którym, w przypadku gdy zamawiający szacuje koszty z wykorzystaniem podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dane, które mają przedstawić wykonawcy, oraz metodę, którą zastosuje do określenia kosztów cyklu życia na podstawie tych danych. Projektowane rozporządzenia określa natomiast metodę kalkulacji kosztów cyklu życia budynku oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach, kierując się potrzebą zapewnienia ujednolicenia i wiarygodności tych kalkulacji.

W ocenie twórców nowych przepisów ich wejście w życie powinno przyczynić się do ograniczenia problemu nadmiernego stosowania kryterium ceny jako jedynego miernika oceny ofert, poprzez wprowadzenie w powiązaniu z ustawą rozwiązania umożliwiającego wybór oferty najkorzystniejszej w oparciu o kalkulację kosztów cyklu życia budynku.

Ponieważ stosowanie nowych przepisów nie będzie obowiązkowe, stosunkowo niski poziom skomplikowania metody szacowania kosztów cyklu życia budynków powinien zachęcić zamawiających do ich użycia. W tym celu planuje się, że nowe przepisy:

1) pozwolą na stosowanie jednej metody dla wszystkich rodzajów budynków,

2) możliwe będzie obiektywne porównanie złożonych ofert,

3) możliwa będzie prosta weryfikacja przez zamawiających danych, które zostaną przedstawione przez wykonawców,

4) powinny pozwolić zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, w oparciu o rachunek kosztów cyklu życie budynku.

Projektowane rozporządzenie przewiduje, że rachunek kosztów cyklu życia budynku obejmuje koszty poniesione przez zamawiającego, związane z: kosztem nabycia, kosztem użytkowania, kosztem utrzymania oraz kosztem rozbiórki budynku. Projektowane rozporządzenie będzie określać:

1) wzór rachunku kosztu cyklu życia budynku oraz jego składowe,

2) kategorie kosztów składających się na koszt cyklu życia budynku,

3) składowe poszczególnych kategorii kosztów,

4) obligatoryjny okres obliczeniowy wykorzystywany przy rachunku kosztu cyklu życia budynku,

5) liczbę cykli użytkowania wyrobów w okresie obliczeniowym,

6) wzór formularza danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności