Radny powiatu w X zaskarżył do NSA przeprowadzony przez zarząd powiatu konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Radny powoływał się na przepisy ustawy z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.; dalej: DziałLeczU), z których ma wynikać, że podmiotem tworzącym powiatowy zespół opieki zdrowotnej jest rada powiatu, a w konsekwencji także ona jest uprawniona do przeprowadzenia konkursu na dyrektora takiej placówki.

Skarżący zarzucał m.in. naruszenie art. 49 ust. 2 DziałLeczU („Konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska – kierownik”) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 DziałLeczU („W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika”) i żądał stwierdzenia nieważności procedury konkursowej, gdyż – w jego ocenie – została ona przeprowadzona przez nieuprawniony do tego organ.

Zdaniem radnego, skoro podmiotem tworzącym powiatowy zespół opieki zdrowotnej jest rada powiatu, to ma ona także uprawnienie do przeprowadzenia konkursu.

Przeprowadzenie konkursu przez zarząd powiatu naruszyło prawa skarżącego (w jego ocenie), gdyż pozbawiło go możliwości głosowania nad kandydatem na stanowisko dyrektora podczas posiedzenia rady powiatu. Radny powoływał się przy tym na art. 12 ust. 11 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: SamPowiatU). Co więcej, miał zostać naruszony także interes skarżącego jako członka wspólnoty powiatowej.

W pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (sygn. akt III SA/Lu 689/13) wskazał, że art. 12 ust. 11 SamPowiatU jest ogólnym przepisem kompetencyjnym, a źródłem interesu prawnego może być tylko skonkretyzowana norma materialnoprawna.

Ponadto WSA stwierdził, że „Podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, a nie jej rada (jak twierdził skarżący – przyp. aut.). Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym i nie realizuje własnych zadań publicznych, w tym w zakresie świadczenia usług leczniczych”.

Organem wykonawczym powiatu jest zaś jego zarząd. Ponadto, jak stanowi art. 32 ust. 5 SamPowiatU, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu należy do zadań zarządu powiatu.

Naczelny Sąd Administracyjny w trzech orzeczeniach (II OSK 1693/14 II OSK 1694/14 II OSK 1695/14, Legalis) stwierdził, że orzeczenia sądów niższych instancji odpowiadają prawu.