To wójt gospodaruje mieniem gminy

Rada gminy Skąpe w województwie lubuskim podjęła uchwałę w sprawie przekazywania sołectwom leżącym na terenie gminy nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich. W przedmiotowej uchwale rada zadecydowała o przekazaniu dwóm sołectwom do dysponowania określonych nieruchomości.

Uchwała trafiła do wojewody lubuskiego, jako organu nadzoru. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, gdyż jego zdaniem, rada gminy zaingerowała w kompetencje zastrzeżone przez ustawę dla wójta. Chodziło tutaj o normy wyrażone w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, dalej: SamGminU) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm., dalej: GospNierU).

Według wojewody w art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU została wyrażona generalna zasada, iż gospodarowanie mieniem komunalnym należy w szczególności do zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a potwierdzenie tej zasady znajduje się m.in. w art. 25 ust. 1 GospNierU.

Jakie kompetencje posiada zatem rada gminy? Zdaniem wojewody lubuskiego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a te kompetencje są ściśle określone i polegają na uprawnieniu do ustanawiania zasad gospodarowania mieniem komunalnym. Te zasady stają się wytycznymi dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który podejmuje konkretne decyzje, trzymając się tychże zasad. Jeżeli gmina nie uchwaliła generalnych zasad, to ma kompetencje do wyrażania zgody na poszczególne czynności, dokonywane przez organ wykonawczy gminy.

W rozpatrywanej sprawie rada gminy zdecydowanie przekroczyła swoje kompetencje, wskazując w uchwale wójtowi dokonanie konkretnych działań. Przekazywanie konkretnych składników mienia komunalnego do korzystania jednostkom pomocniczym gminy należy do kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Takie stanowisko organu nadzoru znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21.1.2003 r. (II SA/Wr 1619/00) stwierdził, że „Do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy należy przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności