W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje PrOchrŚrod, gdzie na szczególną uwagę zasługuje zasadniczo art. 403 ust. 4 i 5.

Z ust. 4 wynika, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Z kolei, w ust. 5 podano, że zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Poznaniu z 22.2022 r. (Nr 17.896/2022), w którym organ nadzoru zakwestionował zapisy o treści:

1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy (….) w terminie ogłoszonym przez Wójta Gminy (…..)

2. Ogłoszenie o terminie naboru wniosków zamieszczone zostanie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia naboru.

3. Ogłoszenie dostępne będzie na stronie internetowej urzędu gminy (….)

W podanym orzeczeniu organ nadzoru wskazał, że ww. postanowienia wskazują, że rada gminy ustalając, zgodnie z art. 403 ust. 5 PrOchrŚrod zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, kompetencję wyznaczenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji, scedowała na organ wykonawczy, czyli wójta gminy, co stanowi naruszenie wskazanego wyżej przepisu art. 403 ust. 5 PrOchrŚrod, zgodnie z którym, to organ stanowiący podejmując przedmiotową uchwałę określa zasady udzielania dotacji, a niewątpliwie w kategoriach tych mieści się ustalenie terminu składania wniosków.

Jak podkreślono, termin na składanie wniosków w celu ubiegania się o przedmiotową dotację powinien wynikać z uchwały rady gminy. Określenie terminu składania wniosków jest istotnym elementem trybu naboru, a przeniesienie na organ wykonawczy części uprawnień należących do organu stanowiącego dokonane zostało z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium RIO jest prawnie uzasadnione. Rada gminy winna w ramach posiadanego upoważnienia ustawowego określić terminy składania wniosków, a nie wójt gminy.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl.