Terminy publikacji ogłoszeń przetargowych dotyczących nieruchomości

Punktem wyjścia w zakresie procedury przetargowej nieruchomości samorządowych są stosowne regulacje GospNierU. Z punktu widzenia poruszonej problematyki znaczenie mają: art. 38 ust. 2 w zw. z art. 34 ust. 1 GospNierU. Przepis art. 38 ust. 2 przewiduje, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. 

Wskazana regulacja nawiązuje więc w swej treści do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 GospNierU, które stanowią o okresie 6 tygodni w kontekście terminu publikacji ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości. Z nich zaś m.in. wynika, że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu (….), przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Na kanwie ww. regulacji Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w wystąpieniu pokontrolnym z 7.10.2021 r. (RIO-KF-4104-33/2021) wykazała w gminie nieprawidłowość polegającą na opublikowaniu ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości po upływie 34 dni od dnia opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu. W konsekwencji nie zachowano ww. wymaganego terminu 6 tygodni, który ustawa zastrzega na korzyść osób uprawnionych do nabycia nieruchomości z pominięciem procedury przetargowej. 

Ważne

Organ kontroli podał, że takie działanie wójta gminy narusza przepisy art. 25 ust. 1 i 2 GospNierU. Dla przypomnienia z tych regulacji wynika m.in., że gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Natomiast w zaleceniu pokontrolnym RIO wskazała, że publikowanie ogłoszeń o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości winno następować po upływie 6 tygodni od dnia opublikowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 GospNierU.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. Wójt gminy gospodarując mieniem komunalnym, musi przestrzegać regulacji GospNierU, w tym terminów przysługujących osobom uprawnionym na składanie wniosków o nabycie nieruchomości jeszcze przed przetargiem. 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności