Literalna wykładnia art. 15 zzs ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568; dalej: KoronawirusU) prowadzi do wniosku, że w tym przypadku termin na uzupełnienie dokumentacji jeszcze nie upłynął.

Ustawa nie zawiera w swej treści przepisów intertemporalnych, które określały by w jaki sposób należy liczyć terminy rozpoczęte przed lub po wejściu w życie KoronawirusU. Jedyna regulacja w tym zakresie znajduje się w już przytoczonym art. 15 zzs ust. 1 KoronawirusU. Wydanie decyzji odmownej będzie się z dużą dozą prawdopodobieństwa wiązać z jej uchyleniem przez organ odwoławczy wobec wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla strony w czasie wstrzymania biegu terminów.