W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na art. 40 SamGminU, gdzie w art. 40 ust. 1 postanowiono, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Z kolei jak podano w art. 6r ust. 3 CzystGmU: rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z 5.5.2022 r. (Nr NPIII.4131.1.95.2022.2; opublikowanym w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego 17.5.2022 r.).

W uchwale rada gminy zawarła m.in. następujące zapisy:

Wszelkie nieprawidłowości oraz przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub pracownika obsługującego PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana. Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w (…..), pisemnie – pocztą tradycyjną lub elektronicznie (…..) albo telefonicznie tel. (………………..)

W kontekście ww. zapisów wojewoda wskazał, że regulacja ta, w zakresie w jakim wskazuje termin dokonywania przedmiotowych zgłoszeń, została wydana z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 6r ust. 3 i ust. 3d CzystGmU. Nadto podkreślono, że pod pojęciem „tryb” należy rozumieć ustaloną kolejność czynności prowadzących do załatwienia danej sprawy, jednakże nie oznacza on upoważnienia dla rady gminy do wyznaczania terminów zgłaszania niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych.

Orzecznictwo

Nadto podnieść należy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwestionował także siedmiodniowe terminy, które bezpośrednio lub pośrednio powodowały niemożność złożenia reklamacji, a stosowne postanowienia umowne taki termin wyznaczające uznawane były za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (por. wyrok z 22.5.2007 r., XVII AmC 40/06; wyrok z 5.3.2013 r., XVII AmC 4445/12). Jeżeli zatem siedmiodniowy termin nie może być wskazywany w umowie z konsumentem, to jego ograniczenie w akcie prawa miejscowego również winno być kwestionowane.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych nie można narzucać mieszkańcom terminu na dokonywanie zgłoszeń w sprawie nieprawidłowości przy odbieraniu odpadów przez przedsiębiorcę.

Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl.