Termin złożenia wniosku o zmianę decyzji

W ocenie autora, dla spełnienia wymogu złożenia wniosku o zmianę decyzji, określonego w art. 14 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592; dalej: ZmOdpadyU18), wystarczające jest złożenie wniosku w sposób określony w przepisie art. 57 § 5 pkt 1‒6 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA) w terminie do 5.3.2020 r.

Stosownie do przepisu art. 14 ust. 1 ZmOdpadyU18 (w brzmieniu nadanym ustawą z 19.7.2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) stanowi, że: „Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1) maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;

2) największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

3) całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

4) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy zmienianej w art. 1".

W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia w terminie wniosku spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 ZmOdpadyU18, to zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa (art. 14 ust. 4 ZmOdpadyU18).

Określony w przepisie art. 14 ust. 4 ZmOdpadyU18 skutek w postaci wygaśnięcia decyzji wskazuje, że termin przewidziany w art. 14 ust. 1 ZmOdpadyU18 ma charakter materialnoprawny. Powstaje zatem pytanie, czy do terminu tego rodzaju zastosowanie ma regulacja art. 57 § 5 pkt 1‒6 KPA. W przypadku odpowiedzi negatywnej, dla zachowania terminu niezbędne byłoby złożenie (wpłynięcie) wniosku w terminie do 5.3.2020 r. do organu, zaś nadanie wniosku przesyłką Poczty Polskiej SA w tym dniu byłoby niewystarczające dla zachowania terminu.

Orzecznictwo
W orzecznictwie wyrażono w tym zakresie zarówno stanowisko pozytywne (np. wyrok WSA w Krakowie z 1.7.2016 r., III SA/Kr 109/16 i powołane tam orzecznictwo), jak i negatywne (np. wyrok WSA w Bydgoszczy z 19.5.2010 r., II SA/Bd 299/10).

W ocenie autora, złożenie wniosku w sposób określony w przepisach art. 57 § 5 pkt 1‒6 KPA jest wystarczające dla przyjęcia, że dopełniono obowiązku złożenia wniosku o zmianę decyzji w terminie do 5.3.2020 r., choć ‒ jak wskazano powyżej ‒ nie można wykluczyć odmiennego stanowiska organu odwoławczego lub sądu w tej kwestii, albowiem brak jest wyraźnej regulacji prawnej, dotyczącej kwestii zachowania terminu materialno-prawnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności