Od wejścia w życie ustawy z 2.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) przestał bowiem obowiązywać przepis, zgodnie z którym równoznacznym z wniesieniem odwołania było jego złożenie w placówce pocztowej operatora publicznego. Odwołanie uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie doręczone w wymaganym terminie Prezesowi KIO.