W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

Z art. 6n CzystGmU wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, na uwagę zasługuje art. 4 ust. 1 AktyNormU. Zgodnie z tym przepisem akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 15.6.2022 r. (Nr PN.4131.277.2022), w którym organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że wadliwe wprowadzono w życie ww. uchwałę albowiem postanowiono, że wchodzi ona w życie w terminie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym województwa.

W analizie prawnej organ nadzoru zwrócił uwagę m.in. na fakt, że zgodnie z art. 4 ust. 1 AktyNormU uchwała zawierająca przepisy powszechnie obowiązujące ‒ a do takich należy przedmiotowa uchwała ‒ może wejść w życie najwcześniej 15. dnia od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Odstępstwem od tej reguły jest przepis art. 4 ust. 2 AktyNormU mówiący, iż w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Finalnie stwierdzono, że rada gminy określając wejście w życie uchwały winna zachować zatem minimalne vacatio legis dla aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące. Niezastosowanie w przedmiotowej uchwale trybu wejścia w życie określonego w art. 4 ust. 1 AktyNormU rażąco narusza prawo. Natomiast błędne określenie daty wejścia w życie uchwały, skutkuje koniecznością wyeliminowania jej z obrotu prawnego poprzez stwierdzenia jej nieważności w całości.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru jest prawnie uzasadnione. Rada gminy wprowadzając przepisy prawa miejscowego, a takim jest m.in. uchwała w sprawie deklaracji na odpady komunalne musi prawidłowo określić jej wejście w życie.

Źródło: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl.