W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1002 opublikowano ustawę z 28.4.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Zmiany wprowadzono m.in. do DokumentyPublU.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 PrDrog, rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych RP, Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych jednostek. Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.

Jak wynika z nowych przepisów art. 73 ust. 1a i 1b DokumentyPublU, minister informatyzacji ogłasza w Dz.U. komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych wymienionych wyżej pojazdów, zgodnie z art. 7 DokumentyPublU, z którego wynika m.in., że dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii ustala się minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem, uwzględniając: kategorie dokumentów publicznych, funkcje dokumentów publicznych, materiały, z których są wykonane dokumenty publiczne, a także możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.

Ważne

Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż 1 października 2024 r.