W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1991 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 23.9.2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Komunikat wykonuje delegację z art. 57 DodEnergU.

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 DodEnergU w zakresie prezentowania informacji o cenach paliw stałych określa się na dzień 26.9.2022 r. (zob. też komunikat Ministra Cyfryzacji z 27.9.2022 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Dz.U. z 2022 r. poz. 2006.

Z art. 55 DodEnergU wynika m.in., że minister informatyzacji (obecnie Minister Cyfryzacji) zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego prezentowanie informacji o:

  • cenach paliw stałych;
  • cenach lub stawkach opłat za ciepło, w tym: średnich cenach wytwarzania ciepła, a także średnich cenach wytwarzania ciepła z rekompensatą.