W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1002 opublikowano ustawę z 28.4.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Zmiany wprowadzono m.in. do DorElektrU. Przede wszystkim do art. 155 DorElektrU dodano ust. 10–12, zgodnie z którymi minister informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, ogłasza w Dz.U. komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających wymienionym tam podmiotom powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Ważne

Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. Komunikat ogłasza się co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Zmiany wprowadzono też w art. 155 ust. 1–6 DorElektrU, gdzie nałożono obowiązki w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Organy i podmioty publiczne wymienione w tych przepisach będą realizować te obowiązki od dnia określonego we wspomnianym wyżej komunikacie, a chodzi tu o:

  • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (przed zmianą miały ten obowiązek od 5.7.2022 r.);
  • organy władzy publicznej inne niż wymienione wyżej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (przed zmianą miały ten obowiązek od 5.7.2022 r.);
  • ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS (przed zmianą miały ten obowiązek od 5.7.2022 r.);
  • NFZ (przed zmianą miał ten obowiązek od 5.7.2022 r.);
  • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (przed zmianą miały ten obowiązek od 1.1.2023 r.);
  • JST i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe (przed zmianą miały ten obowiązek od 1.1.2024 r.), a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od 1.10.2029 r. (ten termin nie uległ zmianie).

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 151 DorElektrU, podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem określonym we wspomnianym wyżej komunikacie, obowiązane są do zrealizowania obowiązku z art. 9 DorElektrU (czyli posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego), w ciągu 3 miesięcy od dnia określonego w tym komunikacie. Jeżeli przed dniem określonym w tym komunikacie do bazy adresów elektronicznych wpisano adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców lub do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w dniu określonym w tym komunikacie informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do KRS.

Przed zmianą art. 151 DorElektrU stanowił, że podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 5.7.2022 r. miały obowiązek zrealizowania obowiązku z art. 9 DorElektrU przed 1.10.2022 r. Jeżeli przed 5.7.2022 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do wspomnianych wyżej rejestrów 5.7.2022 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do KRS.

Jak więc widać, ujednolicono termin wdrożenia wspomnianych wyżej rozwiązań technicznych uzależniając je od daty wyznaczonej w komunikacie rządowym.