W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1817 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 30.9.2021 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 

Komunikat dotyczy art. 3a ustawy z 14.4.2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000 ze zm.; dalej: ZmDowodyU21). Wynika z niego, że minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych miał ogłosić w Dz.U. komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. 

Ważne

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców ustanowiono na dzień 7.11.2021 r.

W związku z tym trzeba przypomnieć, że ZmDowodyU21 wchodzi w życie, poza przewidzianymi wyjątkami, właśnie 7.11.2021 r. (art. 10 ZmDowodyU21). 

Przy czym, dowody osobiste wydane przed 7.11.2021 r. oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów. Termin ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie może przekroczyć 3.8.2031 r. (art. 4 ZmDowodyU21).