Termin wdrożenia rozwiązań technicznych dla pomocy uchodźcom z Ukrainy ustanowiono na 16 marca br.

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 584 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 12.3.2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wspomniane wyżej przepisy art. 4–10 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583; dalej: ustawa). Przepisy te dotyczą:

  • nadawania numerów PESEL na wnioski składane przez uchodźców z Ukrainy (wniosek o nadanie PESEL składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, ponadto, organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii);
  • prowadzenia rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL;
  • potwierdzenia profilu zaufanego uchodźcy wnioskującego o nadanie PESEL (utworzony automatycznie profil zaufany zawiera adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego podane we wniosku oraz oznaczenie potwierdzenia tożsamości, natomiast identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, w sposób ustalony przez ministra informatyzacji, i przekazywany osobie wnioskującej: na adres poczty elektronicznej podany we wniosku lub w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego);
  • korzystania z publicznej aplikacji mobilnej dotyczącej dokumentów elektronicznych (chodzi tu o pobranie, przechowywanie i prezentację dokumentu elektronicznego zawierającego pobrane ze wspomnianego wyżej rejestru osób, a także weryfikację integralności i pochodzenia dokumentu elektronicznego).

Ponadto, minister informatyzacji może:

  • dokonać zakupu sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji przez nie zadań, o których mowa w art. 4 ustawy (dotyczących nadania numeru PESEL);
  • powierzyć realizację takiego zadania jednostce mu podległej lub przez niego nadzorowanej;
  • nieodpłatnie przekazać gminom zakupiony sprzęt na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy.
Ważne

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów ustanawia się na 13 marca 2022 r., z tym, że termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków o wydanie numeru PESEL ustanawia się na 16 marca 2022 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności