Termin ustalenia nowych obwodów łowieckich

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 586 opublikowano ustawę z 25.2.2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Z art. 27 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.; dalej: PrŁow) wynika, że podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 PrŁow, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Sejmik województwa, przed podjęciem uchwały kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez zespół doradczy i wprowadza zmiany wynikające z rozpatrzenia jego opinii.

Ważne

Uchwały dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii, zgodnie z nowym terminem, zostaną wydane do 31.12.2021 r. Przed zmianą termin ten był wyznaczony do 31.3.2021 r.

Przesunięcie tego terminu miało zapobiec sytuacji, w której część województw nie zdążyłaby zmienić granic obwodów łowieckich. Jak podkreślono w uzasadnieniu do nowelizacji, utrudniłoby to prowadzenie gospodarki łowieckiej w całym kraju, a także skomplikowałoby wypłacanie odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę.

Ponadto, do 31.3.2021 r. obowiązywały też umowy dzierżawy obwodów łowieckich. Termin ich obowiązywania przesunięto do 31.3.2022 r.

Ważne

Podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii, których dokonały sejmiki województw w oparciu o przepisy PrŁow przed 31.3.2021 r., zachowują ważność i zaczną obowiązywać od 1.4.2022 r.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności