Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczyło zaś uchwały rady gminy podejmowanej na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 403 ust. 4-5 PrOchrŚrod – chodzi o wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Dla przypomnienia, z podanych regulacji wynika po pierwsze, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów FinPubU z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,

b) wspólnot mieszkaniowych,

c) osób prawnych,

d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Po drugie, zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Organ nadzoru zakwestionował zapis: W szczególnych przypadkach Wójt Gminy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia przedsięwzięcia do 30 listopada roku kalendarzowego (termin ostateczny). Natomiast podstawowy termin rozliczenia zadania był ustalony na 15 listopada.

Analizując ww. zapis organ nadzoru wskazał m.in., że w ten sposób rada gminy scedowała swoje uprawnienia wynikające z ustawy na organ wykonawczy – wójta. Jak podkreślono, rada gminy tym samym nie określiła szczególnych przypadków, w których następuje zmiana terminu rozliczenia przedsięwzięcia, ale pozostawiła swobodę do wyrażenia zgody na zmianę terminu rozliczenia przedsięwzięcia organowi wykonawczemu – wójtowi – według uznania nawet do przedłużenia terminu do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Zatem podjęcie decyzji o ostatecznym terminie rozliczenia przedsięwzięcia zostało przesunięte z organu stanowiącego na organ wykonawczy. Dodatkowo zwrócono uwagę na fakt, że w konsekwencji doszło do naruszenia ww. art. 403 ust. 5 PrOchrŚrod, który stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmującej w szczególności tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, określa rada gminy w formie uchwały. Także przepisy SamGminU wyraźnie rozgraniczają zakres kompetencji przyznanych poszczególnym organom gminy, tj. radzie oraz gminy. Organy te są zobowiązane przestrzegać w poszczególnych sprawach swoich kompetencji ustawowych.

Podsumowując, rozstrzygniecie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej wydaje się być uzasadnione. Rada gminy w ramach ustalania uchwały dotacyjnej na cele związane z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne musi samodzielnie w sposób jednoznaczny określić w szczególności ostateczny termin rozliczenia zadania finansowanego wspomnianą dotacją. Nie może być luk prawnych w podanym zakresie.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl/