W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają regulacje GospNierU oraz PrzetargR.

W art. 40 ust. 1 GospNierU postanowiono, że przetarg przeprowadza się w formie: przetargu ustnego nieograniczonego; przetargu ustnego ograniczonego; przetargu pisemnego nieograniczonego; przetargu pisemnego ograniczonego. Jak podano w ust. 5 uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Z kolei, w § 12 ust. 1 podano, że w przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu, która zawiera:

1) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5) imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Krakowie z 18.2.2022 r. (WK-610/32/4/21/11; https://riokatowice.bip.net.pl). We wskazanym wystąpieniu pokontrolnym wskazano właśnie na naruszenie przepisów ww. ustawy i rozporządzenia. Jednym z przejawów naruszenia tych regulacji jest stan faktyczny, w którym przetarg odbył się przykładowo 26 czerwca danego roku, natomiast informacja o wyniku przetargu została opublikowana w dniu 27 czerwca tego samego roku; w konsekwencji informacja została podana dzień po przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego.

Urząd gminy uzasadniał swoje postępowanie rzekomą potrzebą zapewnienia transparentności postępowania związanego ze zbywaniem mienia samorządowego.

We wniosku pokontrolnym organ kontroli nakazał zaś, aby publikować informacje o wyniku przetargu z zachowaniem 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu na wniesienie skargi na czynności organizatora przetargu.

Podsumowując, stanowisko organu kontroli ma prawne uzasadnienie. Gmina nie może przedwcześnie ujawniać informacji o wyniku przetargu. Musi zostać uwzględniony wskazany termin 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.