Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm., dalej: PDOFizU) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać, że na podstawie art. 45 PDOFizU osoby prowadzące księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania.

Wspólnicy spółek osobowych, opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych, oprócz zeznań rocznych PIT-36 lub PIT-36L, mają także obowiązek złożenia rocznych sprawozdań finansowych spółki.