W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1002 opublikowano ustawę z 28.4.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (dalej: nowelizacja).

Centralna ewidencja pojazdów (CEP)

Zmiany wprowadzono do PrDrog, w której zgodnie z nowym brzmieniem art. 75e PrDrog, wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym CEP. Organ rejestrujący realizuje w nim zadania związane z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i profesjonalną rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, pobiera dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów z CEP.

Z art. 12 nowelizacji wynika, że minister informatyzacji w porozumieniu z ministrem transportu ogłasza w Dz.U. oraz na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego ministra informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających organom rejestrującym realizację zadań związanych z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem, profesjonalną rejestracją pojazdów i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów w systemie teleinformatycznym obsługującym CEP.

Ważne

Do dnia wdrożenia tych rozwiązań technicznych organy rejestrujące przekazują do CEP dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie, niezbędne do realizacji powyższych zadań. Przekazanie danych jest realizowane technicznie, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych, o którym mowa w art. 75e ust. 1 PrDrog.

Centralna ewidencja kierowców (CEK)

Zmiany wprowadzono też do art. 16a KierujPojU, który w nowym brzmieniu stanowi, że wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewnia system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym CEK. Organ właściwy do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami realizuje w nim zadania z art. 122 ust. 1 KierujPojU – chodzi tu o określony w tym przepisie nadzór wojewody.

System teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem, pobiera dane niezbędne do procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji kierowców.

Z art. 13 nowelizacji wynika, że minister informatyzacji w porozumieniu z ministrem transportu ogłasza w Dz.U. oraz na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego ministra informatyzacji komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających organom właściwym do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami realizację zadań, o których mowa w art. 122 ust. 1 KierujPojU, w systemie teleinformatycznym obsługującym CEK. Od dnia określonego w tym komunikacie organy realizują zadania w zakresie określonym w tym komunikacie w systemie teleinformatycznym obsługującym CEK.

Zmiany wprowadzono także do art. 13 ustawy z 9.5.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 957 ze zm.; dalej: nowelizacja z 9.5.2018 r.), zgodnie z którym w nowym brzmienie analogiczny komunikat, czyli wydany i ogłoszony w sposób określony w art. 12 i 13 nowelizacji, określi także termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z CEP danych na zasadach określonych w art. 100aa–100aq PrDrog, w nowym brzmieniu.

Jednak do czasu wdrożenia takich rozwiązań technicznych:

  • stosuje się przepisy art. 100b–100e PrDrog w brzmieniu przed uchyleniem (przepisy te uchylono bowiem z dniem 4.6.2018 r., a zawierały one dane gromadzone w ewidencji);
  • w zakresie określonym w komunikacie podmioty z art. 100ac ust. 1 PrDrog w nowym brzmieniu, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym CEK;
  • w zakresie określonym w komunikacie podmioty z art. 100ah PrDrog w nowym brzmieniu, którym dane z CEK udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym CEK.

Do tych dość skomplikowanych przepisów odsuwających w czasie wdrożenie rozwiązań technicznych w podanym wyżej zakresie trzeba dodać art. 17 ustawy z ustawy z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2328 ze zm.), z którego wynika m.in., że do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra informatyzacji Policja prowadzi ewidencję kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego. Chodzi tu o komunikat wydany na podstawie art. 14 ust. 2 nowelizacji z 9.5.2018 r.

Do dnia wdrożenia tych rozwiązań technicznych informację o uiszczeniu grzywny przekazują Policji w drodze teletransmisji danych właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD), niezwłocznie po odnotowaniu płatności.

Nowelizacja dodaje tu przepisy, zgodnie z którymi do dnia wdrożenia tych rozwiązań technicznych Komendant Główny Policji może powierzyć techniczne prowadzenie ewidencji ministrowi informatyzacji, w systemie teleinformatycznym obsługującym CEK. Minister informatyzacji w porozumieniu z ministrem do spraw wewnętrznych ogłasza w Dz.U. oraz na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego ministra informatyzacji komunikat określający termin powierzenia technicznego prowadzenia ewidencji ministrowi informatyzacji.

Minister informatyzacji zapewnia rozwiązanie techniczne umożliwiające przekazywanie danych do ewidencji organom kontroli ruchu drogowego oraz naczelnikowi urzędu skarbowego i GITD. Podmioty te zapewniają interoperacyjność swoich systemów teleinformatycznych z systemem teleinformatycznym obsługującym CEK od dnia określonego w komunikacie.

Ważne

Zgodnie z art. 100a ust. 5 PrDrog w nowym brzmieniu, minister informatyzacji może zlecić, z wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEK i CEP wytwórcy dokumentów publicznych w rozumieniu ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1660 ze zm.) lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister informatyzacji pełni funkcję organu założycielskiego.