Termin na przedłożenie przez organizacje pożytku publicznego sprawozdań rocznych został przesunięty na 15.10.2021 r.

Rozporządzenie to zostało ono wydane na podstawie specjalnej regulacji art. 15zzzzze KoronawirusU, z którego wynika, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b PożPubWolontU, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.

Na mocy ww. rozporządzenia uległ wydłużeniu termin na przedłożenie sprawozdań przez organizacje pożytku publicznego, o których to sprawozdaniach mowa w art. 23 ust. 6 i 6b PożPubWolontU, gdzie postanowiono, że:

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak zaś wynika z § 2 ww. rozporządzenia:

Termin, o którym mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do sprawozdań za rok 2020, przedłuża się do dnia 15 października 2021 r.

Jakkolwiek wprost ww. zmiana nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, to może być jednak być istotna, bowiem wspomniane sprawozdania tych organizacji, czyli sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe – są źródłem istotnych informacji dla jednostek samorządowych (zasadniczo gmin), które przecież zlecają m.in. organizacjom pożytku publicznego realizację różnych zadań wraz z finansowaniem dotacyjnym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na skutek przesunięcia ww. terminu gminy stracą więc na kilka miesięcy możliwość pełnego wglądu w działalność tych organizacji, co może nieco utrudnić ich weryfikację jako rzetelnych realizatorów różnych zadań zlecanych przez gminy.

Zmiany te są niewątpliwie korzystne z punktu widzenia samych organizacji pożytku publicznego, które zyskają na czasie – w zakresie realizacji ww. obowiązków sprawozdawczych. Gminy chcąc wnikliwie przyjrzeć się ich działalności na etapie prowadzonego postępowania na konkurs ofert na realizację zadania publicznego, będą zmuszone żądać pełniejszych danych, aby uwiarygodnić sytuację danej organizacji za ostatni szczególnie trudny rok.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności