Mając na uwadze powyższe należy uwzględniać już nowy publikator m.in. w dokumentach zamówienia (np. SWZ) czy też pismach kierowanych przez zamawiających do wykonawców lub przez wykonawców do zamawiających, wskazując jako adres publikacyjny PrZamPubl: „Dz.U. z 2021 r. poz. 1129”, a nie jak dotychczas „Dz.U. poz. 2019  ze zm.)”.