Taryfy na obrót paliwami gazowymi skalkulowane według kosztów uzasadnionych

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2271 opublikowano ustawę z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.

Zmiany wprowadzono do PrEnerg. Dodano art. 62f PrEnerg, z którego wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi może do 30.6.2022 r. przedłożyć Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę skalkulowaną na podstawie części kosztów uzasadnionych zakupu paliwa gazowego planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy.

Jeżeli taka taryfa została skalkulowana według kosztów uzasadnionych, koszty uzasadnione zakupu paliw gazowych w części, w jakiej nie zostały pokryte w zatwierdzonej taryfie, uwzględni się przez przedsiębiorstwo energetyczne w kolejnych jego taryfach.

Koszty uzasadnione zakupu paliwa gazowego, przyjęte do kalkulacji taryfy przedłożonej do zatwierdzenia, ustala się jako iloczyn ilości paliw gazowych planowanych do dostarczenia w okresie obowiązywania tej taryfy oraz średniego jednostkowego kosztu ich zakupu, ustalanego na poziomie odpowiadającym średniej cenie rozliczeniowej ważonej wolumenem z wszystkich notowań produktów terminowych z dostawą w 2022 r. dostępnych na giełdzie towarowej.

Ważne

Prezes URE wydając decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego określa średni jednostkowy koszt zakupu paliwa gazowego wyrażony w złotych na megawatogodzinę, przyjęty do kalkulacji tej taryfy. Wartość średniego jednostkowego kosztu ustala się w odniesieniu do całkowitego wolumenu paliwa gazowego planowanego do dostarczenia przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie obowiązywania taryfy.

W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy skalkulowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, przy zatwierdzeniu kolejnych taryf tego przedsiębiorstwa uwzględnia się, jako koszty uzasadnione zakupu paliw gazowych, wartość korekty kosztów zakupu paliw gazowych. Wartość tej korekty ustala się jako iloczyn:

  • ilości dostarczonych paliw gazowych za okres objęty korektą (megawatogodzin) i
  • różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi przez przedsiębiorstwo energetyczne średnimi jednostkowymi kosztami ich zakupu wyrażonymi w złotych na megawatogodzinę, udokumentowanymi zgodnie z prowadzoną przez to przedsiębiorstwo energetyczne ewidencją księgową (zob. art. 44 ust. 1 PrEnerg), a średnim jednostkowym kosztem zakupu paliw gazowych przyjętym przy zatwierdzeniu taryfy.

Wartość korekty powiększa się o koszty uzasadnione finansowania wartości tej korekty.

Ważne

Korektę uwzględnia się w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy począwszy od 1.1.2023 r.

Uwzględnienie wartości korekty jest możliwe również po 31.12.2023 r., w kolejnych wprowadzanych przez przedsiębiorstwo energetyczne do stosowania: taryfach lub cenach i stawkach opłat ustalonych na rynkach konkurencyjnych. Wzrost średniej ceny sprzedaży paliwa gazowego spowodowany uwzględnieniem rozliczenia części korekty w kolejnej taryfie ustalonej na wskazanych wyżej zasadach w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy nie może przekroczyć 25% poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

Ważne

Do taryf na obrót paliwami gazowymi zatwierdzonych przed 10.12.2021 r. oraz do wniosków o zatwierdzenie taryf na obrót paliwami gazowymi złożonych przed tym dniem i do tego dnia nierozpatrzonych stosuje się art. 62f PrEnerg pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi:

1) wniosku o zmianę takiej taryfy,

2) korekty wniosku o zatwierdzenie taryfy 

– do 24.12.2021 r.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności