Tarcza antykryzysowa: udogodnienia podatkowe dla firm

  • Tarcza antykryzysowa wprowadziła istotne regulacje względem podatników podatku VAT – od 31.3.2020 r. są oni związani innymi terminami stosowania nowej matrycy stawek VAT, deklaracji JPK_VAT, jak i terminami do zawiadomień o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście. 
  • Legislator opracował także przywileje w zakresie podatku od nieruchomości, jak i zwolnił od obciążeń fiskalnych pomoc przyznaną w związku z walką z zakażeniem (pożyczki, kredyty, świadczenia postojowe). 
  • Odroczeniu uległ termin do uiszczania podatku od sprzedaży detalicznej, jak i termin do przedkładania informacji o cenach transferowych. 
  • Ustawa zaimplementowała także całkowitą rezygnację ze stosowania opłat prolongacyjnych. 

Vatowcy

Termin mającej obowiązywać od 1.4.2020 r. nowej matrycy stawek VAT, wprowadzonej ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) uległ przesunięciu do 1.7.2020 r. – art. 63 ust. 1 ZmKoronawirusU20. Z racji faktu trwającej epidemii, ustawodawca zdecydował się wpłynąć na zredukowanie fizycznego kontaktu między kontrahentami i osobami z nimi współpracującymi, a który przy konieczności dostosowania procedur do nowych wymogów, czy to w zakresie użycia kas rejestrujących, aktualizacji danych księgowych, czy magazynowych w związku z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT jest nieunikniony, stanowiąc o ryzyku szerzenia się zakażania. Do 30.6.2020 r. będą zatem stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy do niej wykonawcze. Przesunięciu w czasie podlegają również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych (WIS). Te, które zostały wydane przed 1.7.2020 r. WIS wiążą organy podatkowe w odniesieniu do transakcji dokonanych po 30.6.2020 r.

Odroczenia przewidziano także w zakresie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników – Vatowcy będą je stosować dopiero od 1.7.2020 r., a zatem później o 3 miesiące – art. 58 ZmKoronawirusU20.

Termin zaś na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulega wydłużeniu do 14 dni od dnia zlecenia przelewu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19 - art. 15zzn dodany do Ustawy z 2.3.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; dalej jako: KoronawirusU).

Zwolnienia  z podatków

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców zawarta w związku z działalnością gospodarczą, o czym wzmiankuje dodany art. 15zzd KoronawirusU zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych. Warunkiem jest jednak zawiązanie umowy w terminie do 31.8.2020 r. i spełnienie przesłanki podmiotowej - pożyczkobiorcą musi być przedsiębiorca ponoszący negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19. Zwolnione z opodatkowania są przyznane na podstawie tejże ustawy także świadczenia postojowe. Wartość aktywów wynikających z umów kredytu udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ZmKoronawirusU20, nie wliczają się do podstawy opodatkowania podatkiem bankowym.

Ustawa zmieniająca przewiduje także zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których funkcjonowanie wskutek zakażenia przyjęło niekorzystny wektor – stosowne uprawnienie będą wyznaczane w tym zakresie przez uchwały rad gmin (art. 15p KoronawirusU).

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ZmKoronawirusU20, pobór podatku od sprzedaży detalicznej nie będzie egzekwowany od przychodów osiągniętych do końca 2020 r., tak z uwagi na minimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, jak i faktu zawisłego sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie zgodności podatku z regułami pomocy państwa.

Brak opłaty prolongacyjnej - US

Organy podatkowe nie stosują przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej w przypadku wydanych decyzji o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożeniu zapłaty podatku na raty; odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej czy decyzji umarzających w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900) organ podatkowy jest zobowiązany do ustalenia w decyzji ulgowej dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości. Powołany przepis stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, co stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Na gruncie dodanego art. 15za KoronawirusU wprowadzono normę, na podstawie której, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna nie będzie naliczana – ma to urealnić wpływy podatników do fiskusa z tytułu odroczonych należności i tym samym, skuteczniej zasilić skarbiec państwa. Odstąpienie od poboru daniny następować będzie na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Ceny transferowe 

Podmioty powiązane, które są zobligowane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie muszą przedkładać informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2019 w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Termin, mocą nowego art. 31z KoronawirusU przedłuża się do 30.9.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności