Przede wszystkim warto przypomnieć, że system gospodarowania odpadami w gminie może obejmować nie tylko tzw. nieruchomości zamieszkałe, ale również niezamieszkałe. Do tych ostatnich można zaliczyć np. banki, szkoły, sklepy, czy lokale usługowe. Co istotne, ostatnia nowelizacja CzystGmU wprowadziła wiele zmian, w tym przewidujących nowe, maksymalne stawki opłat na ww. nieruchomościach niezamieszkałych. Stawki te są ustalane na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 CzystGmU, gdzie postanowiono, że rada gminy, w drodze uchwały, ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Co jednak istotne, w ust. 2a pkt 5 ww. artykułu postanowiono, że rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 CzystGmU (czyli od ww. nieruchomości niezamieszkałych) – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Jednak z punktu widzenia omawianego zagadnienia kluczowe znaczenie ma art. 10 ZmCzystGMU19. Ostatnia zmiana tej regulacji (m.in. w zakresie ust. 2) weszła w życie 16 maja br. i od tego czasu stanowi, że: „Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wyższa niż stawka odpowiednio za pojemnik lub worek określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

Ważne

W praktyce oznacza to tyle, że tylko do końca br. gminy mogą stosować „stare” nielimitowane wysokość opłat przy opłatach z ww. nieruchomości. Od 1.1.2021 r. stawki muszą już uwzględniać powyższe limity maksymalne.

Jednocześnie tzw. tarcza antykryzysowa nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.