8.7.2016r. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji złożyła w Sejmie projekt (druk nr 774) ustawy o zmianie ustawy z 27.4.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 67 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), w którym proponuje wydłużenie do 5 lat terminu na wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.

Obecnie, zgodnie z art. 129 ust. 1 i 2 PrOchrŚrod, jeśli w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości, albo z jej części w dotychczasowy sposób lub w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem korzystanie z niej stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części oraz odszkodowania za poniesioną szkodę. Z powyższym roszczeniem można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości (art. 129 ust. 4 PrOchrŚrod).

W uzasadnieniu do złożonego projektu wskazano, że:

1) początek biegu obecnie obowiązującego dwuletniego okresu, w którym należy wystąpić z roszczeniem, nie jest dostosowany do praktycznych aspektów ograniczenia możliwości korzystania z nieruchomości, ponieważ biegnie on od chwili wejścia w życie aktu prawnego ustanawiającego ograniczenia, a nie od faktycznego ujawnienia się niedogodności w korzystaniu z nieruchomości ;

2) przeciętny obywatel nie śledzi na co dzień dzienników urzędowych i tablic informacyjnych w budynkach samorządowych, w związku z tym w wielu przypadkach nie tylko wydanie, ale również dzień wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, może być w ogóle „niezauważone” przez właściciela nieruchomości.

Ważne
Projektodawcy chcą również, aby w odniesieniu do roszczeń, o których mowa w art. 129 PrOchrŚrod powstałych przed dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosowano przepisy tego artykułu w brzmieniu zaproponowanym przedłożonym projektem. W projekcie zaproponowano również, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.