Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej to czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych, który ma uprościć wykonywanie działalności gospodarczej, ułatwić kontakty przedsiębiorców z administracją oraz obniżyć koszty prowadzenia działalności.

Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne, w ramach których dokonano 284 zmian w 109 ustawach. Pierwsza – umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców, trzecia – znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych, gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Zmiany w orzeczeniu lekarskim o stanie zdrowia pracownika

Wśród propozycji zawartych w rządowym projekcie ustaw o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej na uwagę pracodawców i pracowników zasługuje propozycja, umożliwiająca zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. W obecnym stanie prawnym przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy, kiedy ma wykonywać takie same zadania. Powoduje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy.

Ryczałt przy używaniu samochodu służbowego dla celów prywatnych

Projekt przewiduje zastąpienie ryczałtem obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Obecny, niejasny i nieprecyzyjny system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych ma być zastąpiony prostym ryczałtem, który ma ułatwić podatnikowi rozliczenie wykorzystania auta do celów prywatnych i będzie sprzyjał ujawnieniu tego do celów podatkowych.

Opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracy

Organizowany przez pracodawcę dowóz pracowników do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) – ma być zwolniony z podatku (nie będzie go płacił pracownik). Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują opodatkowanie organizowanego przez pracodawcę pracownikom nieodpłatnego dojazdu do pracy. Przedsiębiorca (jako płatnik) musi wycenić takie świadczenie, wykonać czynności związane z ewidencjonowaniem długości i czasu trwania przejazdu, a także obliczyć, pobrać i wpłacić podatek, który obciąża podatnika. Proponowane rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej – powinno zachęcić osoby bezrobotne do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania. Ponadto nowe rozwiązanie zakończy spory pracodawców z organami podatkowymi w kwestii opodatkowania dowozu pracowników do pracy transportem pracodawcy oraz zakończy często sprzeczne ze sobą orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii.

Ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (z wyłączeniem informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi). Rozwiązanie to dotyczy roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, czyli w praktyce będzie to ułatwienie dla nowych firm.

Zmiany w miesięcznych raportach do ZUS

Projekt zakłada zniesienie obowiązku sprawdzenia, do 30 kwietnia, prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zostanie zniesiona kara wynosząca 5 tys. zł. za niesprawdzenie tych danych przez płatnika.

Projekt przewiduje również zwolnienie płatników składek, opłacających za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania im raportów miesięcznych na ten temat. Chodzi o to, że od 1 stycznia 2013 r. działa system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Omawiane rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej trafi teraz do prac w Sejmie.

Nowe rozwiązania mają usprawnić funkcjonowanie głównie małych i średnich firm. Według szacunków rządu, korzyści dla przedsiębiorców powinny wynieść około 0,9 mld zł już w pierwszym, pełnym roku obowiązywania ustawy.

Źródło: www.rcl.gov.pl