Chodzi o konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu br. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ministerstwie Zdrowia do 31.1.2017 r. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje przedłużenia terminu składania wniosków.

W konkursie mogą brać udział szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W konkursie nie mogą brać udziału szpitale, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia centrum urazowego, o którym mowa w ustawie z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Do konkursu mogą przystąpić szpitale, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu w konkursie zamkniętym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 7 mln zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska dla śmigłowców nie może przekroczyć 1 mln zł.

W przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w trybie konkursowym wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Środkiem odwoławczym jest protest. Protest można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. projekt (operacja) musi zachować zasadę trwałości przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego – świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kwota wydatków w ramach konkursu wynosi 193,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).