Szpitale mogą ubiegać się o dofinansowanie do szpitalnych oddziałów ratunkowych

Chodzi o konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu br. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Ministerstwie Zdrowia do 31.1.2017 r. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje przedłużenia terminu składania wniosków.

W konkursie mogą brać udział szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W konkursie nie mogą brać udziału szpitale, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia centrum urazowego, o którym mowa w ustawie z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Do konkursu mogą przystąpić szpitale, które otrzymały pozytywną decyzję o dofinansowaniu w konkursie zamkniętym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 7 mln zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na budowę/remont lądowiska dla śmigłowców nie może przekroczyć 1 mln zł.

W przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w trybie konkursowym wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Środkiem odwoławczym jest protest. Protest można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.

Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. projekt (operacja) musi zachować zasadę trwałości przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Jednym z warunków zachowania trwałości jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kwota wydatków w ramach konkursu wynosi 193,8 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności