Szkolna księgowa nie obsłuży poradni pedagogicznej

ORZECZENIE

Pracownik samorządowy nie może być na stałe oddelegowany do pracy w innej jednostce, która podlega gminie, na mocy porozumienia dyrektorów – orzekł Sąd Najwyższy.

Dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych zatrudnił główną księgową na czas nieokreślony. W ramach etatu wykonywała obowiązki również w poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie ustnego, a następnie pisemnego porozumienia między dyrektorami jednostek finansowanych przez tę samą gminę.

Kiedy księgowa została zwolniona, wniosła sprawę przeciwko poradni o wynagrodzenie za pracę i ustalenie istnienia stosunku pracy. Sędzia uznał, że usługi kobiety nie miały charakteru stosunku pracy. Nie podpisywała listy obecności, a w poradni pojawiała się w razie konieczności. Dodatkowo sąd I instancji podniósł, że racjonalne jest nietworzenie stanowiska pracy, skoro obsługa była w niewielkim rozmiarze (60 pracowników szkoły i 7 pracowników poradni). Zwrócił uwagę, że księgowa przez wiele lat pracy nie negowała zakresu swych obowiązków, jej żądania nie mogą więc być uwzględnione. Sąd II instancji podzielił te ustalenia i oddalił apelację pracownicy szkoły.

Z kolei Sąd Najwyższy orzekł, że z umowy, jak i zakresu czynności nie wynika, by wolą stron albo w drodze jednostronnej dyspozycji pracodawcy doszło do wyznaczenia miejsca wykonywania pracy w pozwanej poradni. Nie można akceptować praktyki dorozumianego stałego oddelegowania pracownika do innego podmiotu.

SN orzekł, że porozumienie między podmiotami (zespołem szkół i poradni) w orzecznictwie jest dopuszczalne, choć nie jest to uregulowane w kodeksie pracy. Zdaniem SN jego usankcjonowanie ma miejsce np. na tle ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Zgodnie z jej art. 22 urzędnika można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce. W omawianej sprawie nie było takiej sytuacji. W efekcie SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Artur Radwan

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z 30 maja 2017 r., sygn. akt I PK 171/16.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności