Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Przepisami nowego rozporządzenia z 13.11.2015 r. MSW w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1964) określono:

 • zakresy szkolenia, a także szkolenia aktualizującego dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • elementy programów szkolenia oraz szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż.,
 • wzory zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (załącznik 1 do rozporządzenia) oraz szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony ppoż. (załącznik 2),
 • sposób i tryb wnoszenia opłat za szkolenia.

Szkolenia dla inspektorów ochrony ppoż. obejmują:

 • organizację ochrony przeciwpożarowej,
 • obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony ppoż.,
 • zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych,
 • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz zasady ich gaszenia,
 • sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zasady ewakuacji ludzi i mienia,
 • zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Programy szkoleń powinny zawierać:

 • plany nauczania;
 • szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:
  • cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które podczas szkolenia słuchacz powinien opanować,
  • materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z powyższymi celami kształcenia;
 • wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programów;
 • propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;
 • zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.
Ważne
Opłata za szkolenie powinna być wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zobacz: rozporządzenie MSW z 13.11.2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1964).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności