Posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przywidujący możliwość zatrudniania w szkołach podstawowych asystentów nauczycieli. Zadaniem asystentów ma być wspieranie nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe.

Różne pensje nauczycieli w tej samej szkole

W projekcie ustawy przewidziano, że nauczyciele asystujący będą zatrudniani na podstawie przepisów Kodeksu pracy – a nie Karty Nauczyciela (z tym tylko zastrzeżeniem, że ich wynagrodzenie nie będzie mogło być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego). Oznacza to, że jeśli nowelizacja wejdzie w życie – w szkołach wystąpi bardzo duże zróżnicowanie w zakresie warunków zatrudnienia pomiędzy nauczycielami pracującymi „przy tablicy” a nauczycielami asystującymi. O ile pierwsza grupa zachowa wszelkie uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela, w tym zwłaszcza określające wysokość wynagrodzenia i wymiar urlopu wypoczynkowego, o tyle druga grupa będzie mogła być zatrudniana z wynagrodzeniem ustalonym na poziomie minimalnym oraz z urlopem okrojonym do 20 lub 26 dni.

Kwalifikacje asystenta na poziomie wymaganym od nauczyciela

Pomimo radykalnego zróżnicowania warunków zatrudnienia pomiędzy nauczycielami „tablicowymi” a asystującymi, założono stosunkowo wysoki poziom wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli asystujących. W projekcie przyjęto, że asystent nauczyciela będzie musiał posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Nie wszystko będzie można zlecić asystentowi

Niektóre zadania zastrzeżono dla nauczycieli zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela. Asystentowi nauczyciela nie będzie można bowiem powierzać zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Posłowie chcą, aby zmiany obowiązywały od września br.

W chwili przygotowywania niniejszego opracowania, zakończyło się pierwsze czytanie projektu w Komisjach Sejmowych, a projekt oczekiwał na drugie czytanie w Sejmie. Pomysłodawcy projektu chcieliby, aby został on uchwalony do końca maja br., tak aby szkoły mogły stosować nowe rozwiązanie już od września br.

Źródło:

– druk sejmowy nr 2132 oraz nr 2214