Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2.1.2018 r., (0111-KDIB3-2.4018.8.2017.1.AR).

Jak wynika z art. 2 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869; dalej: EwidPodU), obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają, co do zasady, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami . Jednak obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również:

1) inne podmioty niż wymienione wyżej jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków;

2) podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Zasada ta dotyczy także płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych (art. 5 EwidPodU).

Ważne
Każdy podmiot, który należy do jednej z wymienionych kategorii, ma obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne. Przy czym, nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się NIP nadanym innemu podmiotowi. NIP-u nie można używać w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

Co ważne w tym przypadku, nadany NIP nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;

2) przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową;

3) przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.

Natomiast w przypadku m.in. ustania bytu prawnego danego podmiotu, nadany NIP wygasa, poza wymienionymi przypadkami przejścia na następcę prawnego (art. 12 EwidPodU).

Na podstawie przytoczonych przepisów organ interpretacyjny uznał, że w omawianym przypadku organem prowadzącym szkołę stanie się ponownie JST, czyli gmina. Szkoła pozostanie pracodawcą oraz płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Fakt, że szkołę będzie prowadzić gmina nie oznacza, że szkoła przestanie być pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli, a tym samym utraci status płatnika. Skoro szkoła będzie nadal płatnikiem składek, powinna posługiwać się nadal własnym NIP, a zatem nie ma obowiązku jego zmiany .